wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Inżynierii Produkcji

« wstecz

Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

Tel./fax 81 531 96 45

e-mail: dariusz.andrejko@up.lublin.pl

 

 • Właściwości fizyczne surowców i produktów spożywczych: kształtowanie jakości żywności poprzez modyfikację właściwości fizycznych surowców; wpływ właściwości fizycznych surowców na jakość żywności
 • Obróbka cieplna surowców i produktów spożywczych: analiza zmian właściwości surowców i żywności pod wpływem obróbki cieplnej
 • Zanieczyszczenia żywności: analiza wpływu zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych na właściwości żywności; rola dodatków do żywności; zagrożenia wynikające ze stosowania surowców GM i napromieniowania żywności
 • Ocena jakości olejów: określanie liczby kwasowej, nadtlenkowej i stabilności oksydatywnej poprzez wyznaczanie czasu indukcji
 • Inżynieria gastronomiczna: badania procesów technologicznych stosowanych w gastronomii oraz zmian właściwości fizycznych i chemicznych surowców oraz produktów po obróbce technologicznej
 • Chemiczna i biochemiczna konwersja materiałów biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii; w tym oznaczenia substancji biologicznie aktywnych: skład wyższych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej, aktywność antytrypsynowa (TIA) metodą BAPA, aktywność neurotoksyn metodą BOAA
 • Surowce uboczne: zagospodarowanie surowców ubocznych i gospodarka odpadami w przemyśle rolno-spożywczym
 • Modelowanie cieplnych procesów konserwacji ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu chłodzenia, zamrażania i rozmrażania
 • Badania i doświadczalna optymalizacja chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania produktów rolniczych i spożywczych
 • Zależność jakości w tym reologicznych i sensorycznych cech produktów i opakowań od warunków obróbki chłodniczej 
 • Badania wpływu dodatków (substancje prozdrowotne i ochronne, krioprotektanty) na chłodniczą obróbkę żywności wygodnej i funkcjonalnej
 • Projektowanie żywności mrożonej ze szczególnym uwzględnieniem lodów
 • Energetyczne uwarunkowania pracy systemów technicznych przemysłu spożywczego, w tym instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych 

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki

Tel./fax 81 531 97 56

e-mail: ztmia@up.lublin.pl

krzysztof.golacki@up.lublin.pl

 • Wykorzystując oprogramowanie Autodesk Inventor oferujemy prace projektowe maszyn i urządzeń technicznych. W ramach projektów wykonywane są analizy wytrzymałościowe, optymalizacyjne, funkcjonalne, a także kompletna dokumentacja techniczna obejmująca modele 3D, rysunki złożeniowe i wykonawcze.
 • Wykonujemy zintegrowane pomiary przy użyciu zestawu mikroskop sił atomowych (AFM) i spektroskop Ramanowski pozwalające na analizy cech materiałowych w skali nano.
 • Wykonujemy pomiary cech mechanicznych materiałów pochodzenia biologicznego w celu ograniczenia strat podczas operacji technologicznych oraz poprawy ich jakości.

Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji

Tel. /fax 81 532 06 44

e-mail: kiksig@up.lublin.pl

krzysztof.jozwiakowski@up.lublin.pl

 • Opracowanie koncepcji, projektowanie i optymalizacja pracy różnych rozwiązań technologicznych stosowanych do oczyszczania ścieków, a szczególnie systemów hydrofitowych,
 • Ocena skuteczności działania oraz ocena oddziaływania na środowisko przydomowych i zbiorowych oczyszczalni ścieków,
 • Opracowanie koncepcji i projektowanie systemów zagospodarowania osadów ściekowych z przydomowych i zbiorowych oczyszczalni ścieków,
 • Opracowanie koncepcji i projektowanie ujęć wód podziemnych oraz stacji uzdatniania wody,
 •  Opracowanie koncepcji i projektowanie oraz systemów wodociągowych
  i kanalizacyjnych,
 • Opracowanie koncepcji rewaloryzacji zdegradowanych i zmeliorowanych dolin rzecznych, 
 • Projektowanie obiektów małej retencji i zagospodarowania wód opadowych, 
 • Usługi w zakresie wykonania analiz laboratoryjnych jakości wód i ścieków: temperatura, pH, tlen rozpuszczony, przewodność elektrolityczna, twardość ogólna, twardość wapniowa, azot (ogółem, amonowy, azotynowy, azotanowy), ChZT, BZT5, fosfor ogółem, fosforany, żelazo, chlorki, potas, siarczany, zawiesiny ogólne i in. 
 • Projekty rewaloryzacji terenów rolniczych, 
 • Ocena zagrożeń erozją i kompleksowe melioracje przeciwerozyjne, 
 • Sporządzanie operatów wodno-prawnych,
 • Ocena wydajności biogazowej substratów.
 • Opracowanie receptur kosubstratów dla biogazowni rolniczych.
 • Opracowanie koncepcji zagospodarowania pofermentu z biogazowni w kontekście technicznym i prawnym.
 • Ocena potencjału odnawialnych źródeł energii w ujęciu przestrzennym.
 • Wybór lokalizacji biogazowni rolniczych.
 • Ocena wydajności i parametrów energetycznych biomasy.
 • Wykonywanie opracowań i analiz kartograficznych i geoinformatycznych (GIS), 
 • Analiza rozdrobnienia działek ewidencyjnych i określenie pilności podejmowania prac scalenia gruntów,
 • Tworzenie numerycznych modeli przestrzennych na podstawie naziemnego skaningu laserowego.

Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej

Tel. centr. 81 461 00 61 w. 122, 292, 104

Tel./ fax 81461 06 83,

e-mail: ktc@up.lublin.pl

e-mail: dariusz.dziki@up.lublin.pl

 

 • Wpływ warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia na zmianę właściwości fizycznych i chemicznych suszu z owoców i warzyw
 •  Analizy energetyczna i egzergetyczna procesów i urządzeń cieplnych wykorzystywanych w przemyśle rolno-spożywczym
 •  Możliwość określenia: wartości energetycznej paliw i biopaliw stałych, aktywności wody produktów spożywczych oraz doboru odpowiednich warunków przechowywania
 •  Ekstruzja środków spożywczych
 •   Kompleksowe badania nad procesem ekstruzji różnego pochodzenia surowców roślinnych z przeznaczeniem na cele spożywcze, paszowe i przemysłowe
 •  Możliwości kształtowania pożądanych cech żywności i pasz
 •  Żywność wygodna - możliwości opracowania nowych receptur i technologii wytwarzania szerokiego asortymentu produktów wykazującym znamiona żywności wygodnej, funkcjonalnej i prozdrowotnej
 •  Wykorzystanie niestandardowych surowców i dodatków w celu poprawy charakterystyki żywieniowej i funkcjonalnej produktów spożywczych, zwłaszcza z wykorzystaniem techniki ekstruzji do modelowania cech użytkowych żywności
 • Podnoszenie wartości odżywczej wyrobów przez zastosowanie dodatków pochodzenia naturalnego m.in. zwiększających zawartość błonnika pokarmowego, wykazujących cechy stabilizatorów, emulgatorów, hydrokoloidów itp.
 •  Opracowywanie receptur i technik wytwarzania prozdrowotnych przekąsek zbożowych, badanie wpływu parametrów ekstruzji na cechy produktów (wyroby instant, RTE podgotowane, błyskawiczne)
 •  Modyfikacja skrobi metodą ekstruzji - nadawanie surowcom skrobiowym ściśle zdefiniowanych cech użytkowych z przenaczeniem na zagęstniki, stabilizatory, lepiszcza, środki klejące; możliwości zastosowania skrobi modyfikowanych w przetwórstwie spożywczym, paszowym oraz w zastosowaniach przemysłowych np. przemysł chemiczny, papierniczy i tekstylny
 • Badanie wpływu  parametrów ekstruzji na właściwości fizykochemiczne, reologiczne i użytkowe modyfikatów skrobiowych
 •  Badania cech fizykochemicznych i użytkowych produktów spożywczych i paszowych oraz opakowań
 •  Badanie gęstości, wodochłonności, wskaźników WAI, WSI żywności i pasz oraz stabilności wodnej karm dla zwierząt
 •  Badanie cech mechanicznych i wytrzymałościowych (twardość, elastyczność, odkształcenie, odporność na uszkodzenia)
 •  Ocena barwy produktów z wykorzystaniem kolorymetru odwzorowującego Lovibond CamSystem500
 • Badanie właściwości pastowych i procesu kleikowania skrobi z wykorzystaniem urządzenia Micro-Visco-Amylograph firmy Brabender
 •  Badanie cech tekstury artykułów spożywczych na aparacie Zwick z wykorzystaniem komory Kramera, komory Ottawa, komory do ekstruzji wstecznej, noży tnących i penetratorów różnego kształtu
 •  Badanie cech użytkowych i wytrzymałościowych materiałów opakowaniowych np. odporności na rozciąganie, rozerwanie, przebicie, zginanie itp.
 • Biopolimery biodegradowalne 
 •  Możliwości opracowania technologii wytwarzania i przeprowadzanie badań eksploatacyjnych z zastosowaniem techniki ekstruzji do wytwarzania biopolimerów opakowaniowych oraz z zastosowaniem linii wytłaczania z rozdmuchem w skali półtechnicznej do wytworzenia folii biodegradowalnych z surowców skrobiowych
 • Zastosowanie dodatków funkcjonalnych i ich wpływ na cechy folii opakowaniowych biodegradowalnych

Katedra Energetyki i Środków Transportu

Tel./fax 81 531 97 17,  531 97 25

e-mail: keip@up.lublin.pl

grzegorz.zajac@up.lublin.pl

 

 • Laboratorium i hamownia silników spalinowych, laboratorium paliw i smarów, pracownia pojazdów, pracownia elektrotechniki pojazdowej, pracownia komputerowa systemów wspomagania projektowania pojazdów
 •  Kolorymetr, estryfikator, stanowisko do badania i nastaw regulacyjnych pomp wtryskowych, stanowisko do badania przebiegu wtrysku
 •  Analizator spalin pracujący na zasadzie pomiaru widma podczerwieni, absorbcyjny dymomierz spalin               
 •  Stanowiska dynamometrzyczne, analizator dźwięku i drgań, mobilne stanowisko do pomiaru parametrów trakcyjnych pojazdów
 • Wielofunkcyjny system diagnostyczny AVL do pomiaru parametrów pracy silników spalinowych
 •  Zestaw serwisowy ADVISOR CF-29 do diagnostyki ciągników rolniczych
 •  Zestaw diagnostyczny ADP do diagnostyki samochodów osobowych              
 • Stanowisko pomiarowo-demonstracyjne zasobników układu zasilania silników o ZS

Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki

Tel. 81 531 96 21

e-mail: katedra.matematyki@up.lublin.pl

agnieszka.kubik@up.lublin.pl

 •  Planowanie eksperymentów z wykorzystaniem programu Design Expert: układy z replikacją cząstkową, układy dla mieszanin, układy rotacyjne
 •  Przeprowadzenie statystycznej analizy danych wielowymiarowymi metodami statystycznymi: metodą analizy wariancji, analizy skupień, składowych głównych, analizy dyskryminacyjnej i analizy czynnikowej
 •  Modelowanie i prognozowanie procesów za  pomocą szeregów czasowych
 •  Analiza danych ankietowych
 •  Modelowanie i analiza doświadczeń czynnikowych z powtarzanymi pomiarami
 •  Metody statystyczne w zarządzaniu jakością: narzędzia tradycyjne, karty kontrolne, analiza zdolności procesu i maszyny, statystyczna kontrola odbiorcza: liczebność próby, plany badań
 • Analiza statystyczna doświadczeń biologicznych
 •  Modelowanie z wykorzystaniem regresji wielozmiennej, porównywanie modeli
 •  Heteroscedastyczne modele regresji
 •   Określanie liczebności próby
 • Automatyczna indeksacja dźwiękowych baz danych
 •   Metody geostatystyczne, analiza danych przy użyciu programu ArcGIS                 
 •  Komputerowe modelowanie pola elektromagnetycznego i przepływów płynów przy użyciu oprogramowania Sim4Life
 •  Analiza danych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (Statistica, SAS, MatLab, Mathematica, SPSS, Statgraphics, Statistica Data Miner)
 •  Graficzna prezentacja danych z wykorzystaniem oprogramowania ORIGIN
 •  Wizualizacja procesów technologicznych oraz graficzna prazentacja organizacji pracy w przedsiębiorstwie przy zastosowaniu programu CorelDRAW
 • Wizualizacja procesów technologicznych oraz graficzna prazentacja organizacji pracy w przedsiębiorstwie przy zastosowaniu programu CorelDRAW  

Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

Tel. 81 531 97 34, fax 531 83 29

e-mail: stanislaw.parafiniuk@up.lublin.pl

e-mail: TKR@up.lublin.pl

 •  Eksploatacja i doskonalenie konstrukcji maszyn rolniczych
 •  Opracowanie i wdrażanie systemów zapewnienia jakości
 •  Zarządzanie techniką w rolnictwie
 •  Badanie właściwości agrofizycznych roślin przemysłowych, energetycznych
 •  Prowadzenie badań nad odnawialnymi źródłami energii
 •  Ocena stanu technicznego opryskiwaczy w tym rozpylaczy rolniczych, oferowanych do obrotu handlowego
 •  Ocena nierównomierności poprzecznej i wzdłużnej wysiewu rozsiewaczami nawozów mineralnych
 •  Opracowanie norm wysiewu dla rozsiewaczy nawozów mineralnych

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych

Tel. centr. 81 461 00 61, w. 295, 105
fax 81 441 09 49

e-mail: katedra kims@up.lublin.pl

kazimierz.zawislak@up.lublin.pl

 •  Badania surowców, maszyn, linii oraz procesów przetwórczych w przemyśle rolno-spożywczym i gastronomii
 •  Badania teoretyczne i empiryczne procesu rozdrabniania, ciśnieniowego i bezciśnieniowego aglomerowania surowców roślinnych
 •  Badania odporności na pękanie surowców roślinnych - ziarna zbóż
 • Badania procesu wypieku pieczywa z różnymi dadatkami oraz ocena cech reologicznych różnych produktów spożywczych
 • Badania procesu granulowania materiałów biologicznych
 •  Badania zjawisk występujących podczas składowania materiałów sypkich i ziarnistych
 •  Badania właściwości fizycznych, w tym reologicznych surowców i produktów spożywczych oraz mikrostruktury materiałów biologicznych, opracowywanie metodyk badań wybranych właściwości fizycznych pod kątem standaryzacji i unifikacji
 •  Badania nowych technik przetwarzania surowców przy zastosowaniu ultradźwięków, mikrofal i obróbki mechanicznej
 •  Badania nad obłuskiwaniem nasion
 •  Badania separacji materiałów sypkich (ziarna zbóż, nasiona roślin strączkowych i oleistych oraz innych nasion i ziół)
 •  Badania nad obróbką termiczną i hydrotermiczną materiałów pochodzenia roślinnego
 •  Badania właściwości surowców kaszarskich i technik ich przetwarzania
 •  Badania nowych technologii w produkcji cukierniczo-ciastkarskiej
 •  Badania nad zagospodarowaniem odpadów przemysłu rolno-spożywczego

Katedra Podstaw Techniki

Tel./fax 81 531 96 88

e-mail: andrzej.kusz@up.lublin.pl

 •  Programowanie sterowników PLC do celów sterowania liniami technologicznymi w czasie rzeczywistym 
 •  Zakład posiada certyfikat autoryzacji OMRON w zakresie programowania, integracji iprogramowania systemów PLC, Mechatroniki oraz komponentów, automatyki przemysłowej firmy OMRON
 •  Pomiary wilgotności falami mikrofalowymi zwłaszcza małych obiektów
 •  Wykorzystanie pól elektromagnetycznych w procesach technologicznych
 •  Wytwarzanie energii słonecznej przez ogniwa fotowoltaiczne
 •  Ergonomiczna ocena stanowisk pracy w przemyśle i rolnictwie z uwzględnieniem oceny obciążania fizycznego, psychicznego oraz zasad projektowania wyposażania stanowisk
 • Ocena ryzyka zawodowego
 •  Ocena warunków pracy 
 •  Analiza wypadków i postępowanie powypadkowe 
 •  Badania makroskopowe i mikroskopowe elementów maszyn i urządzeń
 •  Określanie prawdopodobnych przyczyn zniszczenia części maszyn
 •  Probabilistyczne modelowanie procesów produkcyjnych po kątem niezawodności procesowej oraz zarządzania ryzykiem
 •  Projektowanie komputerowych systemów wiedzy
 • Integracja danych dla potrzeb zarządzania rolniczymi procesami produkcyjnymi
 •  Badania w zakresie semantycznej integracji wiedzy na przykładzie procesów w rolnictwie

Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych

tel. 81 531 96 11

e-mail: andrzej.marczuk@up.lublin.pl

 • Badania i ekspertyzy z zakresu prawidłowości działania i jakości warunków środowiskowych w budynkach inwentarskich
 •  Doradztwo oraz wykonywanie ekspertyz prawidłowości doboru maszyn i urządzeń do mechanizacji prac w produkcji zwierzęcej
 •  Doskonalenie technik i technologii produkcji roślinnej stosowanych w rolnictwie konwencjonalnym oraz niekonwencjonalnym (ekologicznym, precyzyjnym)
 • Doskonalenie technik i technologii pozyskiwania ziarna kukurydzy cukrowej na cele spożywcze, paszowe, przetwórcze i energetyczne
 • Badania dotyczące jakości i przydatności technologicznej kukurydzy cukrowej
 • Rozwijanie teorii i doskonalenie technologii oraz procesów zbioru roślin uprawnych
 • Techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarowania energią odnawialną, zwłaszcza biomasą pochodzenia roślinnego oraz wykorzystania (utylizacji) odpadów rolniczych i poprodukcyjnych
 •  Badania energetyczne i jakości pracy agregatów ciągnikowo- maszynowych
 •  Badania właściwości agrofizycznych roślin uprawnych oraz płodów i surowców rolnych
 •  Badania maszyn ogrodniczych i leśnych
 •  Badania laboratoryjne siewników do siewu precyzyjnego nasion roślin ogrodniczych i leśnych
 •  Przeprowadzanie testów wytrzymałościowych materiałów roślinnych, zwierzęcych i nawozów mineralnych
 • Wykorzystanie termowizji do badań materiałów roślinnych, obiektów i maszyn ogrodniczych i leśnych
 • Wykorzystanie technologii druku 3D do szybkiego prototypowania części maszyn