WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26



Aktualności

02.10.2020

 

 

  Lublin, 02.10.2020

 

 

 

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Biochemii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii lub magistra biologii, magistra biochemii, magistra biotechnologii, magistra analityki medycznej z wynikiem co najmniej dostatecznym plus,

Znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych

Posiadanie doświadczenia w działalności naukowej na poziomie studenckich kół naukowych lub posiadanie referencji obejmujących znajomość metod laboratoryjnych.

 

Wykaz dokumentów:

Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Życiorys

Kwestionariusz osobowy

Odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie

Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego

Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww ustawy

Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy

Oświadczenie w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, w terminie do dnia

02.11.2020. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 09.11 2020 r.


« wstecz