banner
Menu

Bezpłatne szkolenia i warsztatyBezpłatne szkolenia i warsztaty

« wstecz

Zapraszamy na doradztwo indywidualne!
 
Zapraszazmy do kontaktu z Panią Magdalena Bohuniuk - psychologiem i doradcą zawodowym
chętne osoby zapraszamy do indywidualnego kontaktu mailowego, będzie
można skonsultować indywidualną sytuację zawodową i osobistą
Pani Magdalena będzie udzielać wsparcia i dzielić się wiedzą dotyczącą rozwoju osobistego.
 

« wstecz

 

Uwaga studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie! 

(dotyczy studentów ostatnich 4 semestrów I lub II stopnia)

 

Zapraszamy na bezpłatne certyfikowane szkolenia i warsztaty w roku akademickim 2020/2021 oraz indywidualne poradnictwo zawodowe.

 

Uczestnicy szkoleń i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych trenerów specjalistów coachingu mają zapewniony catering w trakcie szkolenia i certyfikat po jego zakończeniu!

 

Zdobywaj nowe doświadczenia!

 

Zapisy trwają! Wejdź do zakładki "Rekrutacja", pobierz dokumenty aplikacyjne, wypełnij i złóż w p. 115B ul. Głęboka 31.  Przygotowujesz się do poszukiwania pracy lub jesteś w trakcie poszukiwania pracy?  Skontaktuj się z naszym doradcą zawodowym tel. 81 4456719, e-mail: magdalena.bohuniuk@up.lublin.pl i umów się na poradę indywidualną.

 

 

« wstecz


 
Dodatkowe staże dla studentów kierunku Weterynaria
 
Drodzy Studenci! 
Jednym z warunków, jakie stawiają pracodawcy poszukując pracowników jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Kluczem do osiągnięcia celu – wymarzonej pracy – jest odbycie dodatkowego stażu zawodowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz wyzwaniom stawianym przez współczesny rynek pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie organizuje 160-godzinne płatne staże zawodowe dla Studentów V roku (X semestru) kierunku Weterynaria. Są one realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
Dlaczego warto odbyć staż? Gdyż to niepowtarzalna możliwość:
 • zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych;
 • rozwinięcia pożądanych kompetencji miękkich takich jak komunikatywność, zarządzanie czasem, umiejętność pracy w grupie;
 • pozyskania umiejętności poruszania się po rynku pracy;
 • Ponadto oferujemy:
 • stypendium stażowe (14,40 zł / godzinę stażu „na rękę”);
 • zwrot kosztów dojazdu do 100,00 zł (dla osób odbywających staż poza miejscem zamieszkania);
 • zwrot kosztów zakwaterowania (do 1600,00 zł);
 • zaświadczenie o odbyciu stażu. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Anną Krawczyk, Centrum Nauki, ul. Akademicka 13, Lublin (p. 457) , tel. 81 445 66 61, e-mail anna.krawczyk@up.lublin.pl 
 
Serdecznie zapraszamy!
 

« wstecz

 

Uwaga studenci!

 

Zapraszamy na bezpłatne certyfikowane szkolenia i warsztaty w roku akademickim 2020/2021 oraz indywidualne poradnictwo zawodwe.

 

Zdobywaj nowe doświadczenia!

Zapisy trwają! Wejdź do zakładki "Rekrutacja", pobierz dokumenty aplikacyjne, wypełnij i złóż w p. 115B ul. Głęboka 31

 

Przygotowujesz się do poszukiwania pracy lub jesteś w trakcie poszukiwania pracy?  Skontaktuj się z naszym doradcą zawodowym tel. 81 4456719, e-mail: magdalena.bohuniuk@up.lublin.pl i umów się na poradę indywidualną.

 

 PLAKAT:

 


Jako student masz niepowtarzalną szansę, aby:

 • zdobyć wiedzę i umiejętności w dziedzinie czy zawodzie, z którymi wiążesz swoją przyszłość,
 • rozwijać umiejętności  interpersonalne,
 • rozwijać znajomość języków obcych,
 • podnieść kompetencje informatyczne i analityczne,
 • wzbogacić swoje CV,
 • ułatwić sobie start na rynku pracy.

 

 

Jeżeli jesteś studentką / studentem jednego z 4 ostatnich semestrów studiów zapraszamy Właśnie Ciebie do skorzystania z następujących szkoleń i warsztatów:

 

 

 1. „Język angielski praktycznie” kończący się uzyskaniem certyfikatu Mondiale Technical w akredytowanym centrum akredytacyjnym (120 godz.);
 2. Certyfikowane szkolenie AutoCAD (30 godz.);
 3. Certyfikowane szkolenie MSOffice (40 godz.); - nie będzie realizowane w semestrze zimowym 2019/2020
 4. Metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej (8 godz.);
 5. Warsztaty interpersonalne (16 godz.);
 6. Warsztaty efektywnej współpracy w zespole (16 godz.);
 7. Warsztaty przygotowywania biznesplanu (8 godz.);
 8. Warsztaty „Aktywni na rynku pracy” (aktywne poszukiwanie ofert pracy, innowacyjne metody tworzenia CV i listów motywacyjnych, symulacja rozmowy rekrutacyjnej (3 moduły po 8 godz.);
 9. Zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim (8 godz.).

 

 


 

Dodatkowo zachęcamy do indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym w Biurze Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami.Dzięki temu:

 • dowiesz się o swoich predyspozycjach zawodowych
 • skorzystasz z badania bilansu kompetencji
 • skonsultujesz swoje dokumenty aplikacyjne 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminami Projektu:

 


 

Wszystkie szkolenia są bezpłatne!

 


 

 

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, zwany  dalej Organizatorem, zgodnie z wnioskiem nr POWR.03.05.00-00-Z232/17 w ramach: Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe  programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).  Projekt został opracowany przez Centrum Nauki. Wartość Projektu wynosi 6 704 951,72 zł. Działania zaplanowane w projekcie będą realizowane w okresie od 01.08.2018 do 30.07.2022 r. 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i potencjału Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w kierunku uporządkowania i wzmocnienia systemu zarządzania uczelnią, zwiększenie efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki i rynku pracy. W ramach kompleksowego programu rozwoju naszej Uczelni zostanie zrealizowanych 6 modułów działań.

 

 

Moduł podnoszenia kompetencji 

 

 

w ramach którego zostaną przeprowadzone certyfikowane szkolenia dla studentów prowadzące do uzyskania kwalifikacji, a także: zajęcia warsztatowe, wizyty studyjne u pracodawców czy dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej, w tym także w ramach zespołów projektowych. W ramach tych szkoleń studenci podniosą kompetencje z następujących obszarów: 

 

 • językowe (certyfikowane szkolenie z języka angielskiego),
 • komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne (warsztaty interpersonalne, efektywnej współpracy w zespole),
 • informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji (metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej, AutoCAD, MSOffice). 

 

 

Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług

dla studentów

 

 

w ramach którego został zatrudniony nowy doradca zawodowy, zostanie wdrożony system wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług wspomagających rozpoczęcie aktywności zawodowej na rynku pracy. Zostanie również rozwinięta współpraca Uczelni i instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych poprzez podpisanie umów o współpracy, a następnie wspólną realizację paneli z pracodawcami/praktykami. Ponadto w ramach tego modułu będą realizowane warsztaty „Aktywni na rynku pracy” złożone z 3 modułów: 

 

 1. aktywne poszukiwanie ofert pracy,
 2. innowacyjne metody tworzenia CV i listów motywacyjnych,
 3. symulacja rozmowy rekrutacyjnej. 

 

Zespół realizacyjny w ramach projektu zorganizuje również zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim, w tym zajęcia warsztatowe ze specjalistą ds. budowania wizerunku z zakresu przygotowania CV i LM.