[ MENU DODATKOWE ]


Opłaty za studia. Kredyty studenckie.

« wstecz

 
 

 

 


 

Opłaty za studia i usługi edukacyjne

w roku akademickim 2019-2020:

 

 

Zarządzenie nr 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu zawieszenia II raty opłaty za semestr letni rok akademicki 2019/2020 za kształcenie na studiach.

 

 

Zarządzenie [14/2019] z dnia 01.04.2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

 

 

Uchwała [55/2018-2019] z dnia 29.03.2019 w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

 

 


 

Starsze zarządzenia i uchwały

« wstecz

Uchwała nr 38/2015-2016 Senatu UP w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych magisterskich w UP w Lublinie w roku7 akademickim 2016-2017.

 


 

Zarządzenie  17/2016 z dnia 05.05.2016 w sprawie  wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie 71/2015 z dnia 16.12.2015 w sprawie wprowadzenia Zasad dochodzenia i egzekwowania należności od studentów z tytułu świadczonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie usług edukacyjnych

 

 


 

Zarządzenie 66/2015 z dnia 30.11.2015 w sprawie zmieniające zarządzenie Rektora nr 29 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat  za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2015/2016

 

  


 


 

« wstecz


 

[ Kredyt studencki - więcej ]

 


 Opłata rekrutacyjna i opłata za legitymację studencką

 
 
  1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2019/2020 są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, w wysokości określonej zarządzeniem rektora na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
  1. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. 
  1. Opłatę za legitymację w wysokości 22 zł należy wnieść dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia na to samo konto co opłata rekrutacyjna.
  2. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść za każdy kierunek, na który kandydat został zarejestrowany i za każdą formę studiów (za studia stacjonarne oddzielnie i za studia niestacjonarne oddzielnie).
  3. Kandydat dokonuje przelewu opłaty na indywidualne konto bankowe wygenerowane dla każdego kandydata i dla każdego kierunku w systemie internetowej rejestracji kandydata IRK. Uwaga: każdy wybrany przez kandydata kierunek studiów ma inny numer konta bankowego. Proszę zwracać uwagę na numer konta przed dokonaniem wpłaty.
  4. Z systemu IRK można wydrukować gotowy druk polecenia przelewu.
  5. Ostateczny termin dokonania opłaty rekrutacyjnej upływa w dniu zakończenia rejestracji kandydatów na studia czyli 10 lipca 2019 r. (I nabór).
  6. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w systemie IRK po 2 - 3 dniach od wpłaty.
  7. W przypadku nieuruchomienia kierunku z powodu niewystarczającej liczby kandydatów opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi lub w ramach tej opłaty kandydat może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek, na którym limit przyjęć nie został wypełniony.

 


 

 

Zarządzenie [14/2019] z dnia 01.04.2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

 


 

Uchwała [55/2018-2019] z dnia 29.03.2019 w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020