[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

03.12.2012
  
28.11.2012kandydaci
28.11.2012pracownicy
26.11.2012
22.11.2012kandydaci
20.11.2012kandydaci
16.11.2012doktoranci

 

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjął uchwałę o utworzeniu kursu dokształcającego: Masaż sportowy i relaksacyjny koni. Celem kursu jest poznanie aparatu ruchu konia w kontekście fizjologii pracy mięśni, umiejętność oceny skuteczności treningu w rozwoju sylwetki sportowej konia, nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu masażu sportowego i relaksacyjnego, poznanie termowizji jako metody wspomagającej dobór odpowiedniego masażu do indywidualnych potrzeb organizmu konia. Absolwenci kursu mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach sportów konnych, torach wyścigowych, szpitalach dla koni i in.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.cku.up.lublin.pl

 

-------------------------------------------

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Głęboka 31, pok. 126, 20-950 Lublin
tel. 081 445 66 30
e-mail: cku@up.lublin.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek  7.00-15.00

12.11.2012kandydaci

 

Oferta programowa

nowego kierunku studiów

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt UP w Lublinie

 

  • •    Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz
  • •    niestacjonarne drugiego stopnia od 1.10.2013 r. ( rekrutacja letnia 2013/2014).
  • •    Studia stacjonarne drugiego stopnia od 11 marca 2013 r. ( rekrutacja zimowa 2012/2013).


Jest to pierwszy i jedyny kierunek studiów w Polsce na uczelni państwowej, na którym można zająć się problematyką związaną z zachowaniem się zwierząt w najszerszym ujęciu.
   
Studia umożliwią poznanie:
• mechanizmów odpowiedzialnych za występowanie określonego rodzaju zachowania;
• związków między bodźcami a reakcjami na podstawie których można przewidywać zachowanie w określonych sytuacjach ze wskazaniem tych , które wywołały dane zachowanie w tym również niepożądane lub niebezpieczne z możliwością jego eliminacji;
• powiązania warunków bytowania zwierząt (dobrostanu) różnych gatunków i grup użytkowych z ich potrzebami emocjonalnymi (psychicznymi) w aspekcie zachowań typowych dla gatunku.

 

Różnorodność przedmiotów zgrupowanych w moduły o charakterze ogólnym,  kierunkowym i specjalistycznym, doświadczenie kadry naukowej (kilkunastoletnia praca dydaktyczna z realizacją problematyki etologicznej, odbyte zagraniczne staże naukowe) gwarantują wysoki merytoryczny poziom kształcenia studentów.
 

Stały i bezpośredni kontakt z praktyką w tym zakresie, charakter prowadzonych zajęć w tym również terenowych umożliwi doskonalenie zawodowe. Problematyka interdyscyplinarna studiów pozwoli również na poznanie zagadnień związanych ze sferą psycho i neurofizjologiczną zwierząt, umożliwi podjęcie środków bezpieczeństwa i zapobieganie zjawiskom, czy reakcjom niepożądanym, nietypowym rzutującym na prawidłowe funkcjonowanie organizmów. Zagadnienia sfery psychicznej i emocjonalnej dotychczas traktowane były w sposób marginalny.
 

Różnorodność gatunków zwierząt będących przedmiotem studiów jest bogata, obejmuje  różne gatunki,  grupy użytkowe i rasy. Uwzględnia  również biologię tych  zwierząt również egzotycznych, które coraz częściej są przedmiotem zainteresowania człowieka.
 

W ofercie przedmiotów uwzględniono również aspekt prawny i etyczny samych zwierząt,  dobrostanu i ochrony z włączeniem zagadnień bioetycznych.
 

Problematyka behawioralna obejmuje przedmioty związane z biologicznymi mechanizmami zachowań, metodami oceny zachowania zwierząt, etologia stosowana dla omawianych grup i gatunków zwierząt, ekologia behawioralna, psychologia zwierząt, proces uczenia i trening zwierząt, modyfikacja zachowań, anomalie behawioralne zwierząt, neuroetologia, interacje człowiek – zwierzę, podstawy terapii z udziałem zwierząt, metodologia nauk behawioralnych, zasady postępowania ze zwierzętami i symptomatologia.

Miejsce odbywania praktyk:
hodowle zamknięte, schroniska, zwierzętarnie, ogrody zoologiczne, hotele i pensjonaty dla zwierząt, fermy hodowlane, ośrodki szkolenia psów, hodowle terapeutyczne i rezerwaty.

prof. dr hab. Maria Tietze
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej