[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

10.03.2011

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Agaty Pacek-Bieniek pt.: „Budowa i aktywność elajoforów w kwiatach wybranych gatunków z rodziny storczykowatych (Orchidaceae)”

08.03.2011

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Anny Michowskiej pt.: „Wpływ warunków siedliska, ściółkowania i nawożenia azotowego na wzrost i wartość biologiczną czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum L.)”

08.03.2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Energetyki i Pojazdów

28.02.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Jerzego Ziętka - temat pracy doktorskiej: „Charakterystyka szczepów parwowirusa wyizolowanych od psów i ocena ich immunogenności w aspekcie opracowania inaktywowanej szczepionki”.

14.02.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Maziarza na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomia tytuł rozprawy doktorskiej: „Plonowanie i zachwaszczenie mieszanek międzyplonowych pszenżyta jarego”.

10.02.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Lucyny Lavigne-Martyn pt. „Microbiological growth control by nisin, lysozyme and lactic acid combination: Application to active packaging”

31.01.2011

Konkurs na obsadę stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Rozrodu Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

24.01.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Dresler na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: „Paleoekologiczne warunki rozwoju torfowisk dolinowych północnej części Wyniosłości Giełczewskiej oraz ocena ich walorów przyrodniczych”.

19.01.2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Maszyn i Urządzeń Rolniczych

17.01.2011

Konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła- Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt