banner
Menu

Praktyczna edukacja chemii w laboratorium

« wstecz

Projekt „EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY – Praktyczna edukacja chemii w laboratorium” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju)

 
Okres realizacji projektu: 10.09.2018 r. - 30.01.2020 r.
Łączna wartość projektu: 185  583,75 zł
 

Projekt EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY - Praktyczna edukacja chemii w laboratorium ma na celu poprawę relacji Uczelni z otoczeniem zewnętrznym poprzez opracowanie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć warsztatowych z chemii (w ramach realizacji trzeciej misji uczelni) z wykorzystaniem zasobów uczelni w postaci kadry oraz zaplecza laboratoryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Projekt ma za zadanie rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów, inspirowanie do twórczego myślenia oraz samodzielnego stawiania hipotez i wyciągania wniosków, zachęcać do dalszego kształcenia i wyboru zawodów inżynierskich. Projekt obejmuje edukację uczniów szczególnie zdolnych poprzez innowacyjne formy edukacji pozwalające na rozwijanie zainteresowań oraz samodzielnego i twórczego myślenia. Wsparcie w formie innowacyjnych modułów zajęć dydaktycznych dobierane będzie adekwatnie do potrzeb i kompetencji uczestników projektu.

 

Grupa docelowa to uczniowie szkół podstawowych w wieku 12-16 zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

 

 

Projekt obejmuje:

  • organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywność, praca zespołowa).
  • stworzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć i dzienników laboratoryjnych dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi
  • poprawę kompetencji uczniów w zakresie krytycznego myślenia, poprawnego argumentowania zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz chęci pogłębiania wiedzy.

 

Działania planowane podczas realizacji projektu pozwolą uczestnikom zdobyć doświadczenie w pracy laboratoryjnej, rozwinąć ich praktyczne umiejętności oraz wykształcić zdolność pracy zespołowej i dyscyplinę pracy samodzielnej. W efekcie działań podejmowanych w projekcie nastąpi podniesienie u uczniów poziomu kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy.