[ MENU DODATKOWE ]


Dział Kadr i Płac

20.01.2021

Dział Kadr i Płac – Biuro Kadr uprzejmie informuje, że od dnia 01.01.2021 r. zgodnie z art. 36 ust.17 u.s.u.s pracodawca ma obowiązek informowania Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawartych umowach o dzieło.

 
Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:
 
• zawartych z własnym pracownikiem,
• wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
• zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.
 
W związku z powyższym wszyscy Kierownicy Jednostek organizacyjnych UP oraz inne osoby, które sporządziły umowy o dzieło dla osób spoza Uczelni zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszenia umowy o dzieło ZUS RUD. Druk formularza znajduje się na stronie ZUS: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/inne.
Formularz powinien zostać wypełniony w następujący sposób:
- w części I – bez wypełniania danych - pieczątka Jednostki organizacyjnej Uczelni,
- w części II – dane wykonawcy umowy o dzieło i adres zamieszkania,
- w części III – informacja o zawartych umowach o dzieło: data zawarcia, data rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła, przedmiot umowy (bez wypełniania liczby zawartych umów o dzieło),
- w części IV – oświadczenie – data wypełnienia oraz podpis i pieczątka osoby wypełniającej formularz ZUS RDU.
 
Wypełniony formularz zgodnie z w/w należy niezwłocznie przekazać do Biura Kadr do Pani Joanny Smolińskiej.
Pracownik Biura Kadr na podstawie otrzymanego formularza ZUS RUD dokonuje zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 
Przypominamy!
Przy zawieraniu umów o dzieło należy w każdym przypadku przeanalizować treść umowy i charakter wykonywanych na ich podstawie prac pod kątem spełnienia warunków przewidzianych dla umowy o dzieło. Informacja o przedmiocie umowy będzie przekazywana do ZUS.
 
 
 
[załącznik formularz RUD]
 


« wstecz