[ MENU DODATKOWE ]


Dział Kadr i Płac

02.12.2020

Pracownicy poddani obowiązkowej izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych, nie świadczą w tym czasie pracy a okres izolacji taktowany jest jako zwolnienie lekarskie, za który przysługuje  prawo do świadczeń chorobowych.

 

Pracownicy poddani obowiązkowej kwarantannie /oczekiwanie na wynik testu/ mogą:

 
  • skorzystać z prawa do świadczeń chorobowych lub
  • świadczyć pracę zdalną po uzyskaniu zgody przełożonego, na podstawie złożonego wniosku o umożliwienie pracy zdalnej zał. nr 2 i zał. nr 3 do Regulaminu pracy zdalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie /Zarządzenie 111/2020 z dnia 08.10.2020 r./
 

Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej obowiązkowej kwarantannie albo izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych, jest informacja z portalu PUE ZUS, w związku z tym, pracownicy nie muszą dostarczać innych dokumentów, jednak są zobowiązani do telefonicznego lub mailowego poinformowania Biura Kadr i swojego przełożonego o przyczynie nieobecności.

 
 

Pracownicy, którzy nie świadczą pracy z powodu odbywania kwarantanny nałożonej na nich jako domowników osób zakażonych koronawirusem mogą:

 

· świadczyć pracę zdalną na podstawie wniosku o umożliwienie pracy zdalnej zał. nr 2 i zał. nr 3 do Regulaminu pracy zdalnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie /Zarządzenie 111/2020 z dnia 08.10.2020 r./

· skorzystać z urlopu wypoczynkowego lub

· ubiegać się o świadczenie chorobowe, składając oświadczanie wg. wzoru: Wzór oświadczenia o odbywaniu kwarantanny przez domownika osoby zakażonej (plik docx 41kb)

 

Pracownicy, którzy nie świadczą pracy z powodu opieki nad dzieckiem albo innym członkiem rodziny skierowanym na obowiązkową kwarantannę lub izolację.

Pracownik może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:

  • dzieckiem do lat 14,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
  • innym członkiem rodziny.

Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny i pracownik może otrzymać zasiłek opiekuńczy składając oświadczenie wg. wzoru:  Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego (plik docx 41kb) 

 
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8 i nad dziećmi niepełnosprawnymi.
Rodzicom dzieci do lat 8 lub dzieci niepełnosprawnych:

·         do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

·         do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

·         do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

 

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć oświadczenie wg. wzoru:  Wzór oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (plik docx 39kb).

 

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

 

Szczegółowe informacje na temat dokumentowania i wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki znajdują się na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.

 

Wszystkie informacje, wnioski i oświadczenia należy przesyłać do Biura Kadr drogą elektroniczną, pocztą wewnętrzną lub wrzucać do urny znajdującej się w Budynku Rektoratu obok pokoju 249.

 


« wstecz