[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla absolwentów


Decyzją JM Rektora prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka aktem notarialnym sporządzonym 7 kwietnia 2020 roku, w Uczelni została ustanowiona Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która postanowieniem sądu z dnia 7 lipca 2020 roku została wpisana do rejestru fundacji pod numerem 0000849016. Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydent Miasta Lublina.


Misją Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest działanie na rzecz społeczności akademickiej UP w Lublinie po przez wspieranie działalności Uczelni
w różnych obszarach jej funkcjonowania. Fundament Fundacji stanowi wiedza i potencjał zespołu, w którego skład wchodzą wykładowcy akademiccy, pracownicy uczelni, absolwenci oraz specjaliści od wielu lat działający w środowisku akademickim.

Zarząd Fundacji został powołany na 4 letnią kadencję w składzie:

 • prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk - Prezes
 • mgr inż. Damian Kapusta – Wiceprezes
 • mgr Paweł Marczak - Skarbnik


Organem wspierającym Zarząd w jego działaniach jest Rada Fundacji, do której powołani zostali:

 • prof. dr hab. Marek Babicz
 • prof. dr hab. Katarzyna Ognik
 • prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
 • dr Tomasz Czernecki
 • dr Wioletta Wróblewska
 • stud. Jakub Kalinowski
 • stud. Karolina Roman

 

Do głównych celów statutowych Fundacji należy promowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na arenie lokalnej, krajowej i zagranicznej oraz finansowanie rozwoju kadry i badań własnych Uczelni, które między innymi będą realizowane po przez:

 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami na polu działalności gospodarczej, naukowej i socjalnej,
 • Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz poprawy procesu kształcenia studentów oraz działalności naukowej i badawczej,
 • Działalność wydawniczą, szkoleniową i instruktażową,
 • Inicjowanie i organizowanie forów debaty publicznej,
 • Rozwój infrastruktury Uczelni w zakresie zasobów naukowo-badawczych, dydaktycznych, sportowych i rekreacyjnych, informatycznych, bibliotecznych i archiwalnych, administracyjnych i socjalnych,
 • Opracowywanie narzędzi i metod dla szerszego pozyskiwania stypendiów, grantów itp. dla absolwentów, studentów oraz pracowników i wykładowców,
 • Upowszechnianie sportu w ramach środowiska akademickiego,
 • Integracja środowiska akademickiego oraz wspieranie samorządu studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w działaniach podejmowanych na rzecz studentów,
 • Pomoc w organizacji konferencji, sympozjów i zjazdów naukowych.
   


« wstecz