[ MENU DODATKOWE ]


Historia

« wstecz

 

 

 

Historia Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji UP w Lublinie

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (obecnie Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji) zostało powołane 1 września 1955 r. jako jednostka międzywydziałowa Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie.


Pierwszą siedzibą SPNJO były dwa pomieszczenia przy ul. J. Osterwy. W tym czasie, w latach 1955–1967, obowiązki kierownika pełniła mgr Helena Wolska, a kadra lektorska liczyła zaledwi
e 7 lektorów prowadzących zajęcia dla trzech Wydziałów studiów stacjonarnych oraz Rolniczego Studium Zaocznego.

Wraz z rozwojem Uczelni zmieniało się również Studium. Zatrudniono więcej pracowników dydaktycznych w celu kształcenia coraz większej liczby studentów. Zadaniem SPNJO było przygotowanie studentów do posługiwania się obcojęzyczną literaturą naukową i zawodową oraz do bezpośredniego porozumiewania się na międzynarodowych zjazdach i praktykach zagranicznych, podczas wyjazdów turystycznych lub zawodowych oraz w życiu prywatnym. Podczas lektoratów przekazywano młodzieży również wartości humanistyczne, co miało ogromne znaczenie na uczelni typu rolniczego.

Oprócz zajęć programowych organizowano kursy dla studentów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne, a także kursy językowe dla młodych pracowników naukowych wyjeżdżających na zagraniczne staże, kongresy, zjazdy naukowe. Pomagano zarówno studentom, jak i pracownikom w prowadzeniu korespondencji, przygotowywaniu streszczeń publikacji naukowych i udzielano potrzebnych konsultacji. Lektorzy SPNJO przez wiele lat wyjeżdżali jako opiekunowie grup studenckich odbywających praktyki zawodowe w NRD.

Dydaktycy pracowali w ramach zespołów językowych, co w znacznym stopniu usprawniło organizację pracy. Duże znaczenie miała działalność autorska lektorów w zakresie opracowywania i wydawania podręczników do nauki języków obcych oraz słowników specjalistycznych, zbiorów tekstów obcojęzycznych i wszelkich pomocy naukowych.

Wykładowcy Studium systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach krajowych, warsztatach metodycznych i kursach zagranicznych. XXI wiek i wstąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyły nowe możliwości dynamicznego rozwoju i podniesienia rangi lektoratów języków obcych. W ramach Studium powstał licencjonowany ośrodek egzaminacyjny TELC (The European Language Certificate), w którym
od wielu lat przeprowadzane są egzaminy certyfikatowe z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Certyfikat TELC uzyskany po zdaniu egzaminu jest honorowany przez liczne instytucje i pracodawców w kraju i za granicą. Pozwala także na ubieganie się o stypendium programu Socrates/Erasmus.

Obecnie Studium ma swoje pomieszczenia na drugim piętrze w nowoczesnym budynku Centrum Innowacyjno - Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Głębokiej 28. Studium dysponuje 5 salami multimedialnymi, 2 salami komputerowymi (każda po 16 stanowisk komputerowych), oraz 4 pokojami lektorskimi. Zajęcia odbywają się zarówno w siedzibie Studium, jak i w gmachu Agro II. Studium zatrudnia obecnie 41 osób na etatach dydaktycznych oraz trzy osoby na etatach administracyjnych. Prowadzone są lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, łacińskiego. Studenci przyjeżdzający na UP w ramach programu ERASMUS + oraz studenci kierunków anglojęzycznych korzystają z oferty nauczania języka polskiego. W ciągu jednego roku akademickiego Studium organizuje zajęcia dla około 4200 studentów, wykonując dla nich ok. 15 000 godzin. W sesji egzaminacyjnej do egzaminu B2 łącznie ze wszystkich języków przystępuje każdorazowo ok. 1500 studentów. W latach 2007- 2018 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych organizowało Dzień Języków Obcych w ramach Dni Kultury Studenckiej.

W świetle nowych trendów w nauczaniu języków obcych, w związku z otwarciem na świat, zadania Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych nabierają nowego znaczenia i stawiają przed nami nowe wyzwania. Od roku akademickiego 2004/2005 realizowane są ujednolicone programy nauczania kończące się Egzaminem Centralnym z języka obcego na B2, B2+ lub C1. W opracowaniu tych programów oparto się na wytycznych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), co umożliwiło określenie poziomu zaawansowania studenta w skali wyznaczonej przez Radę Europy.

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UP jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. Reprezentantami ośrodków w SERMO są ich kierownicy i osoby przez nich delegowane. Od powstania SERMO w 2006 roku kolejni kierownicy SPNJO aktywnie uczestniczyli w pracach Stowarzyszenia na rzecz podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej oraz integracji środowiska lektorów języków obcych zatrudnionych na polskich uczelniach.

W roku 2014 Studium stało się siedzibą Lubelskiego Ośrodka Regionalnego oraz Ogólnopolskiej Grupy Tematycznej zajmującej się nauczaniem języka specjalistycznego (ESP SIG – English for Special Purposes Special Interest Group), działających w ramach IATEFL Polska, organizacji będącej krajowym odgałęzieniem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) działającego w kilkunastu krajach i zrzeszającego aktywnych oraz emerytowanych nauczycieli języka angielskiego ze wszystkich szczebli edukacji oraz studentów filologii angielskiej mających w perspektywie podjęcie pracy w tym zawodzie. W wyniku współdziałania koordynatorów SIGu i Ośrodka Regionalnego oraz wydatnej pomocy niemieckiej firmy MONDIALE Testing w styczniu 2014 roku odbyła się pierwsza w Polsce Międzynarodowa Konferencja poświęcona nauczaniu języków specjalistycznych, która stała się wydarzeniem corocznym i na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń zarówno Stowarzyszenia jak i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Od 2014 SPNJO współpracuje z MONDIALE Testing, które od 1998 roku zajmuje się certyfikowaniem umiejętności językowych w zakresie języków specjalistycznych umożliwiając kandydatom zdawanie egzaminów z języka angielskiego i niemieckiego metodą online w akredytowanych centrach egzaminacyjnych w ich własnym kraju. Egzaminy MONDIALE skierowane są do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z dziedzinami opartymi na znajomości języka technicznego.

Od 2015 r. SPNJO jest współorganizatorem Etapu Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez IATEFL Poland. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych i ma na celu popularyzowanie form wypowiedzi publicznej w języku angielskim, doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów oraz przygotowanie do udziału w życiu publicznym. Jest to również kolejna forma promowania oferty edukacyjnej UP w Lublinie wśród młodzieży licealnej.

Od 2019 r. SPNJO angażuje się w warsztaty kulinarno-krajoznawcze współpracując z Fundacją Regionalia Lubelszczyzny realizując projekty, m.in. „Smaki Lubelszczyzny bez granic - Tastes of Lubelszczyzna without borders”, „ Spotkajmy się przy świątecznym lubelskim stole”, w trakcie których studenci z różnych zakątków świata: Brazylii, Indii, Turcji, Emiratów Arabskich, Tajwanu, Chorwacji studiujący na lubelskich uczelniach: Uniwersytecie Przyrodniczym, Politechnice, UMCS-ie oraz Uniwersytecie Medycznym poznają język polski i nasze dziedzictwo kulinarne odwiedzając przy tym najpiękniejsze zakątki Lubelszczyzny.


KIEROWNICY STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

1.    mgr Helena Wolska 1955 – 1967

2.    mgr Wojciech Pankowski 1967 – 1971

3.    mgr Janusz Sztejman 1971 – 1980

4.    mgr Andrzej Krzykała 1980 – 1981

5.    mgr Małgorzata Rucińska 1981 – 2004

6.    mgr Małgorzata Wojcieszuk 2004 – 2007

7.    mgr Grażyna Roguska 2007 – 2019

8.    mgr Joanna Rączkiewicz - Gołacka 2019 - Źródło: Księga Pamiątkowa 50-lecie Akademii Rolniczej w Lublinie, WAR, Lublin 2005. Materiały archiwalne SPNJO.

 

 

 


 

 

NASI PARTNERZY: