[ MENU DODATKOWE ]


Regulamin programu

« wstecz

REGULAMIN PROGRAMU 

AMBASADOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE 
 
§ 1
1. Głównym założeniem Programu Ambasador UP w Lublinie jest działalność informacyjna i promocyjna, szczególnie wśród potencjalnych kandydatów na studia, w kraju i za granicą.
 
2. Opiekę nad Programem sprawują pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Merytorycznie za Program odpowiada Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, Koordynatorem Programu jest Pracownik Zespołu Promocji Uczelni, wyznaczony przez Kierownika Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej. 
 
§ 2
1. Ambasadorem UP w Lublinie mogą zostać studenci i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
 
2. Studenci i doktoranci UP w Lublinie, którzy zostali powołani na Ambasadora UP w Lublinie, biorą udział w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych, mających na celu promocję uczelni.
 
§ 3
1. Ambasadorów UP w Lublinie powołuje w drodze konkursu Komisja Programu Ambasador UP w Lublinie.
 
2. Komisja Programu Ambasador UP w Lublinie składa się z: Prorektora ds. studenckich i dydaktyki, Kierownika Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej i Koordynatora Programu. 
 
3. Ambasadorem UP w Lublinie może zostać student studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich (od ukończenia I semestru studiów) oraz doktoranci. Studenci studiów II stopnia w przypadku ukończenia studiów I stopnia na innej uczelni niż UP w Lublinie – od ukończenia I semestru studiów.
 
4. Student/doktorant starający się o udział w Programie Ambasador UP w Lublinie powinien wyróżniać się nienaganną postawą, wysoką kultura osobistą oraz dobrymi wynikami w nauce. Aby wziąć udział w konkursie na Ambasadora UP w Lublinie, należy złożyć Komisji Programu następujące dokumenty:
1) formularz zgłoszeniowy; 
2) zaświadczenia o średniej ocen wystawione przez dziekanat;
3) dodatkowym atutem będzie działalność w organizacjach studenckich, sportowych, artystycznych lub aktywność społeczna, potwierdzona zaświadczeniem.
 
5. Studenci, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję otrzymują powołanie na Ambasadora UP w Lublinie na dany rok akademicki. 
 
§ 4
1. Ambasadorzy UP w Lublinie biorą udział w spotkaniach informacyjnych i promocyjnych, podczas których przedstawiają ofertę edukacyjną uniwersytetu, zasady rekrutacji, warunki studiowania, naukową działalność studentów i doktorantów oraz inne inicjatywy podejmowane na uczelni.
 
2. Koordynator Programu ustalany udział Ambasadorów w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych.
 
§ 5
1. Do zadań Ambasadora UP w Lublinie należy:
1) promowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
2) uczestnictwo w szkoleniach z zakresu oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji na studia; 
3) zapoznanie się z historią oraz działalnością Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; 
4) współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami wybranymi w porozumieniu z Koordynatorem Programu;
5) przygotowanie sprawozdań ze spotkań promocyjnych i informacyjnych.
 
2. Ambasador UP w Lublinie, który bierze udział w spotkaniu promocyjnym otrzymuje: 
1) delegację uprawniającą do otrzymania zwrotu kosztów podróży oraz kosztów wyżywienia i noclegu w wysokości przewidzianej dla studentów i doktorantów;
2) materiały promocyjne przekazane od Koordynatora Programu; 
3) usprawiedliwienie ewentualnych nieobecności na zajęciach, wynikających z przeprowadzanych spotkań, wystawione przez Koordynatora Programu. 
 
3. Ambasador UP w Lublinie, który rzetelnie wypełniał swoje obowiązki oraz otrzymał pozytywną ocenę Komisji Programu, otrzymuje: 
1) certyfikat potwierdzający udział w Programie Ambasador UP w Lublinie; 
2) wpis do suplementu do dyplomu ukończenia studiów o pełnieniu funkcji Ambasadora UP w Lublinie oraz o szkoleniach przewidzianych Programem i uzyskanych umiejętnościach; 
3) możliwość otrzymania dodatkowych punktów za uczestnictwo w Programie Ambasador UP w Lublinie przy ubieganiu się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub doktorantów (liczba punktów w przedziale 1-3).
 
§ 6
1. W przypadku gdy student/doktorant będący Ambasadorem UP w Lublinie ukończy studia lub zostanie skreślony z listy studentów/doktorantów, traci tytuł.
 
2. Komisja Programu Ambasador UP w Lublinie może uchylić tytuł Ambasadora UP w Lublinie w przypadku gdy student/doktorant: 1) otrzyma urlopu długoterminowy; 2) nie wywiązuje się z zadań Ambasadora UP w Lublinie; 3) dopuścił się nagannego zachowania, niegodnego studenta UP w Lublinie.
 
§ 7
Terminarz działań podejmowanych w ramach Programu Ambasador UP w Lublinie oraz wzory formularzy ustalane będą corocznie przez Komisję Programu Ambasador UP w Lublinie.