[ MENU DODATKOWE ]


Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki

« wstecz

 

prof. dr hab. Halina Buczkowska


tel. (+ 81) 445-69-99
 

 

 

 

  

Życiorys naukowy i dydaktyczny

 

Profesor dr hab. Halina Buczkowska jest absolwentką Wydziału Ogrodniczego AR w Lublinie (1976 rok). Stopień naukowy dr nauk rolniczych uzyskała w roku 1983, a dr hab. nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo, w specjalności warzywnictwo – w roku 1997. W roku 2001 została awansowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego AR w Lublinie. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych nadał jej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2003.

 

Zakres badań naukowych prof. Haliny Buczkowskiej jest bardzo szeroki i obejmuje zagadnienia agrotechniki i składu chemicznego wielu gatunków roślin warzywnych i zielarskich (papryka słodka i ostra, bakłażan, rabarbar, dynia, bieluń, rabarbar, karczoch, rzewień) w uprawie polowej oraz w pomieszczeniach bez ogrzewania. Ważne dla praktyki ogrodniczej są badania dotyczące papryki słodkiej. Wykazano, że przy użyciu odmian dostosowanych do mniej korzystnych warunków środowiska oraz właściwej agrotechnice można w Polsce uzyskać z uprawy w otwartym polu satysfakcjonujący producenta plon dobrych jakościowo owoców papryki słodkiej. Za cykl badań nad technologią uprawy papryki słodkiej została wyróżniona nagrodą zespołową II stopnia Ministra Nauki.

 

Interesujące z punktu widzenia gospodarczego są również prace nad papryką ostrą, której owoce są ważnym surowcem dla przemysłu farmaceutycznego. W pracach tych wykazano, że największą wartość jako fructus capsici mają owoce przebarwiające się pochodzące ze zbioru jednokrotnego lub dwukrotnego. Za bardzo cenne należy uznać badania nad doskonaleniem technologii uprawy bakłażana w pomieszczeniach bez ogrzewania. Badania te dotyczyły biologii kwitnienia, oceny plonowania odmian dostępnych w Polsce, optymalizacji żywienia roślin oraz oceną wartości biologicznej owoców. Ważne są również kompleksowe badania nad rabarbarem, które koncentrowały się nad plonowaniem i składem chemicznym ogonków liściowych w różnych latach użytkowania plantacji a także możliwościami uprawy przyspieszonej tego warzywa. Nowatorski charakter mają badania nad agrotechniką i oceną fitochemiczną ziela bielunia indiańskiego i karczocha użytkowanego warzywniczo oraz jako surowca dla przemysłu farmaceutycznego.


Dorobek naukowy Profesor obejmuje ogółem 167 publikacji samodzielnych lub we współautorstwie, w tym 78 oryginalnych prac twórczych, 1 patent, 4 rozdziały w 3 podręcznikach akademickich o zasięgu ogólnopolskim. Swoje badania naukowe realizowała w ramach projektów badawczych KBN, we współpracy z SGGW w Warszawie oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie a także z ośrodkami i placówkami hodowli roślin. Osiągnięcia Profesor w zakresie kształcenia kadr obejmują: promotorstwo w 2 zakończonych przewodach doktorskich, 7 recenzji rozpraw doktorskich, opracowanie 2 recenzji na tytuł naukowy profesora oraz 2 recenzji na stopień dr hab. Profesor była również recenzentem grantów KBN oraz wielu prac naukowych do publikacji w prestiżowych czasopismach. Pod jej kierunkiem 55 studentów wykonało prace magisterskie, a 14 prace inżynierskie.

 

Profesor jest nauczycielem akademickim o dużym doświadczeniu w pracy dydaktycznej. Realizuje wszystkie formy zajęć dydaktycznych na kierunkach ogrodnictwo oraz zielarstwo i terapie roślinne. Legitymuje się opracowaniami autorskimi 6 modułów, które aktualnie są realizowane na tych kierunkach. Wielokrotnie pełniła funkcję opiekuna praktyk studenckich. Wyjeżdżała także ze studentami naszego Uniwersytetu na praktyki zawodowe do Niemiec, gdzie była odpowiedzialna za poziom merytoryczny kształcenia praktycznego oraz warunki socjalno-bytowe studentów. W latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana i kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Jako prodziekan uczestniczyła w przygotowaniu raportów samoceny kierunków ogrodnictwo i architektura krajobrazu dla PKA. Aktywnie pracowała nad przygotowaniem programu kształcenia dla I i II stopnia na kierunku ogrodnictwo zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

 

W  kadencji 2012-2016 była członkiem Senatu UP w Lublinie, z wyboru samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Uczestniczyła w pracy Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia i przewodniczyła Zespołowi ds. Oceny Jakości Kształcenia. W czasie czteroletniej pracy Komisji oferta dydaktyczna naszego Uniwersytetu wzbogaciła się o 17 nowych kierunków studiów oraz 14 kierunków studiów podyplomowych. Komisja uaktualniła wzory ankiet dotyczących oceny programu kształcenia, organizacji i warunków studiów, oceny nauczycieli i innych grup pracowniczych. Przewodniczyła także Wydziałowej Komisji ds. Kadr i był członkiem Senackiej Komisji ds. Kadr.

 

Profesor Halina Buczkowska została wyróżniona Honorową Odznaką Zasłużony dla AR w Lublinie, jeszcze jako studentka – laureatka Konkursu Kopernikowskiego.

 

Za całokształt działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrny Krzyż Zasługi a także 11 nagród indywidualnych i 1 zespołową JM Rektora UP w Lublinie. Profesor jest członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych , w którym od roku 2015 powierzono Jej funkcję v-ce Prezesa Zarządu Głównego. W latach 2011 – 2015, jako członek z wyboru, reprezentowała nauki ogrodnicze w Komitecie Nauk Ogrodniczych PAN.