[ MENU DODATKOWE ]


Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej

« wstecz

  

 


prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

 

tel. (+ 81) 445-68-68
 

 

 

 

  

Życiorys naukowy i dydaktyczny

 

Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki urodził się w 1955 r. w Lublinie. Tutaj ukończył szkołę podstawową i średnią (VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej). Z dniem 1 października 1976 r. rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym ówczesnej Akademii Rolniczej, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym w czerwcu 1981 r. uzyskując tytuł zawodowy lekarza weterynarii. Będąc studentem V roku studiów w kwietniu 1981 r. został zatrudniony w Klinice Chorób Zakaźnych Zwierząt Instytutu Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych Wydz. Wet. AR w Lublinie na stanowisku pomocy technicznej. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu lekarza weterynarii, z dniem 1 października 1981 r., podjął pracę w Klinice Chorób Zakaźnych Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego AR na stanowisku asystenta-stażysty. Z dniem 1 października 1982 r. został powołany na stanowisko asystenta, a z dniem 1 października 1983 r. na stanowisko starszego asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych Zwierząt.

 

W czerwcu 1990 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych, specjalność – Epizootiologia. Z dniem 1 października 1990 r. został mianowany na stanowisko adiunkta w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych. W czerwcu 1998 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych, specjalność – Epizootiologia. Z dniem 1 października 1998 r. został mianowany na stanowisko adiunkta ze stopniem dr hab. w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie. Z dniem 1 marca 2002 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2005 roku został mu nadany tytuł naukowy profesora nauk weterynaryjnych. Z dniem 1 marca 2008 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego i na tym stanowisku pracuje do chwili obecnej.

 

W trakcie pracy zawodowej odbył liczne krótkoterminowe staże naukowe oraz kursy i szkolenia w renomowanych zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych, m.in. w Instytucie Weterynaryjnym w Brnie, Czechy, National Animal Disease Center, Ames, Iowa, USA, University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki, Finlandia, Ecole Nationale Veterinaire, Lyon, Francja, Stiftung Tierärztliche Hochschule, Hannover, Niemcy oraz w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Politechnice Gdańskiej, Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Brał udział w realizacji 5 projektów badawczych finansowanych przez Ministwerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pełniąc funkcję kierownika projektu lub głównego wykonawcy. Ponadto, brał udział w realizacji 2 programów międzynarodowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. W latach 2012-2014 uczestniczył w międzynarodowym programie dydaktyczno-naukowym „Use of virtual problems/virtual patients in veterinary basic sciences”, realizowanym we współpracy z uniwersytetami w Hanowerze, Budapeszcie i Monachium, finansowanym z programu Erasmus.

 

Jego zainteresowania i osiągnięcia naukowe dotyczą etiopatogenezy, epizootiologii, immunoprofilaktyki oraz immunoterapii chorób zakaźnych zwierząt, modulacji reakcji immunologicznych ustroju, doskonalenia metod serologicznego rozpoznawania chorób zakaźnych oraz wykorzystania metod biologii molekularnej i inżynierii genetycznej w diagnostyce chorób o etiologii wirusowej, bakteryjnej i grzybiczej. Prowadzi badania epidemiologiczne dotyczące występowania i szerzenia się wybranych chorób zakaźnych zwierząt oraz czynników je wywołujących. Zajmuje się także patologią okresu wychowu źrebiąt, zwłaszcza możliwościami wczesnego rozpoznawania zapalenia płuc na tle zakażenia Rhodococcus equi.

 

Był promotorem 4 zakończonych przewodów doktorskich. Aktualnie pełni funkcję opiekuna naukowego w jednym wszczętym przewodzie doktorskim oraz sprawuje opiekę nad doktorantką stacjonarnych studiów doktoranckich. Jest autorem lub współautorem 150 opracowań naukowych, w tym 71 prac oryginalnych, 33 artykułów przeglądowych, 37 referatów i doniesień kongresowych, 6 ekspertyz klinicznych oraz 3 podręczników akademickich. Większość publikacji oryginalnych ukazywała się w renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych o wysokim współczynniku wpływu (Impact Factor). Opracował wiele recenzji dotyczących rozwoju kadry naukowej, w tym 4 na tytuł profesora, 6 na stopień doktora habilitowanego oraz 11 na stopień doktora. Opracował 3 recenzje wydawnicze krajowych podręczników akademickich. Był promotorem jednego doktoratu Honoris Causa. Jest autorem licznych recenzji prac oryginalnych i artykułów przeglądowych publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Opracował także ponad 90 recenzji projektów badawczych finansowanych przez KBN oraz MNiSW oraz 10 recenzji projektów zakończonych.

 

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów II i IV roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z przedmiotów Pierwsza pomoc, Epidemiologia Weterynaryjna i Choroby koni oraz dla studentów I i II roku Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, kierunku dietetyka z przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc. Odpowiada także za realizację i zaliczanie stażów klinicznych przez studentów V i VI roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach przedmiotu Choroby koni. W kadencji 1999- 2002 Rada Wydziału powierzyła mu funkcję przewodniczącego Wydziałowej Komisji Dydaktyczno-Programowej.

 

Od 1981 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. W latach 1999- 2005 pełnił funkcję członka Zarządu Głównego PTNW oraz Członka Komisji Rewizyjnej ZG PTNW. W latach 2002-2008 pełnił funkcję vice-przewodniczącego Oddziału Lubelskiego tego Towarzystwa, a w latach 2008-2016 funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału Lubelskiego PTNW. W kadencji 2002-2008 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ds. Studenckich i Dydaktyki. W latach 2008-2016 był członkiem Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz pełnił funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kadr.

 

Od 1998 r. współpracuje z Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego przy Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach pełniąc funkcję kierownika Lubelsko-Puławskiego Studium Specjalizacyjnego z dziedziny Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej. Jest członkiem krajowej Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, a w latach 2004-2008 pełnił funkcję sekretarza KSLW. Od roku 2004 pełni funkcję Krajowego Kierownika Specjalizacji z dziedziny Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej.

 

W 1997 roku na podstawie uchwały Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej. Jest członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN oraz pełnił w latach 2012-2016 funkcję vice-przewodniczącego KNW PAN. W latach 2008-2012 był członkiem Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Z dniem 01.08.2014 r. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi został powołany na członka Rady SanitarnoEpizootycznej, organu doradczo-opiniodawczego Głównego Lekarza Weterynarii, natomiast Rada powierzyła mu funkcję sekretarza.

 

Jest członkiem Rady Programowej krajowych czasopism weterynaryjnych, Polish Journal of Veterinary Sciences, Medycyna Weterynaryjna i Życie Weterynaryjne.

 

Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę, Odznaką Honorową Zasłużony dla Rolnictwa oraz Odznaką Honorową Akademii Rolniczej w Lublinie. Kilkakrotnie wyróżniany był za działalność naukową i organizacyjną, m.in. Doroczną Nagrodą Naukową Zarządu Głównego PTNW za pracę oryginalną, Nagrodą I stopnia J.M. Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie za pracę habilitacyjną oraz Nagrodą II stopnia J.M. Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie za działalność organizacyjną. W 2015 roku za wybitne osiągnięcia dydaktyczne uzyskał zespołową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.