Menu

Szkolenia i warsztaty

18.12.2020

W imieniu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lidera międzynarodowego projektu The system of support for academic teachers in process of shaping soft skills of their students”, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji hybrydowej „Soft skills of students”, która odbędzie się w on-line za pośrednictwem oprogramowania MS Teams w dniu 14.01.2021. 

Celem wydarzenia jest upowszechnienie produktów wypracowanych w ramach wyżej wymienionego projektu wśród przedstawicieli sektora szkolnictwa wyższego, tj. nauczycieli akademickich, przedsiębiorców, władz lokalnych oraz innych instytucji związanych z sektorem szkolnictwa wyższego. Podczas Konferencji zaprezentowane zostanie innowacyjne narzędzie do kształtowania kompetencji miękkich studentów, opracowane przez międzynarodowe konsorcjum uczelni wyższych z Polski, Słowenii, Niemiec i Portugalii, którego Liderem jest WSPA w Lublinie. 

W załączeniu przesyłam program wydarzenia. 

Aby zgłosić się do udziału w Konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresem: "Soft skills of students" - International On-line Conference, 14.01.2021 (google.com) 

Szczegółowe informacje na temat projektu, jego rezultatów oraz organizowanego wydarzenia są dostępne na stronie www projektu: HOME | Supportsystem (wixsite.com) 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obrady będą odbywać się w języku angielskim. Organizatorzy nie zapewniają tłumaczeń symultanicznych.

Conference-hess-programme.pdf

02.12.2020

 Trwa przedsprzedaż naszego najnowszego kursu dotyczącego PV.
Tutaj znajdą Państwo więcej szczegółów:
https://karierawfarmacji.pl/produkt/kurs-plan-zarzadzania-ryzykiem-rmp/

30.11.2020

 

Fundacja Heros zaprasza studentów ostatniego roku oraz absolwentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do wzięcia udziału w projekcie pn. „Absolwent w drodze do kariery!”. Współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Oferujemy zdalne szkolenia z zakresu:

-        Pracownika biurowego z obsługą pakietu MS Excel

-        Pracownika biurowego z elementami prowadzenia i obsługi social media 

Każdy uczestnik otrzymuje:

-        Stypendium stażowe

-        Materiały szkoleniowe

-        Zwrot kosztów dojazdu 

Dodatkowo oferujemy możliwość realizacji stażu w ramach projektu oraz otrzymania dodatku motywacyjnego do 400 zł miesięcznie. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić się do biura projektu:

ul. Z. Krasińskiego 2/12, 20 – 709 Lublin, I piętro pokój nr 12

telefon: 735 398 798

27.10.2020

UWAGA STUDENCI!

(dotyczy studentów ostatnich 4 semestrów studiów I lub II stopnia oraz jednolitych magisterskich)


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i warsztaty w roku akademickim 2020/2021

oraz na spotkanie z doradcą zawodowym
WARSZTATY:
1.  Efektywnej współpracy w zespole,
2.  Interpersonalne,
3. Przygotowania biznesplanu,
4. Metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej (realizowane w formie zdalnej)
5. Aktywni na rynku pracy (aktywne poszukiwanie ofert pracy, innowacyjne metody tworzenia CV i listów    motywacyjnych, symulacja rozmowy rekrutacyjnej),
6. Zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim.

SZKOLENIA:

7. Język angielski praktycznie (realizowane w formie zdalnej)
8. Obsługa programu AutoCad,
9. Obsługa programu MS Office.

Zapewniamy:
- bezpłatne szkolenia i warsztaty
- małe grupy
- doświadczoną kadrę dydaktyczną
- catering (dotyczy warsztatów)
- możliwość zdobycia certyfikatów (dotyczy szkoleń)

 

Szczegółowy harmonogram

 
 
 
L.p.
 
 
NAZWA SZKOLENIA
                           
 
                        TERMINY
DZIEŃ
GODZINA

1.       

Warsztaty efektywnej współpracy w zespole (2 dni x 8 godz. dyd.)

Grupa 1:19.11.2020 i 20.11.2020
Grupa 2: 12-13.01.2021

08:00-14:30

2.       

 

Warsztaty interpersonalne

(2 dni x 8 godz. dyd.)

 
 

Termin zostanie podany w późniejszym terminie,

planowane 3 grupy szkoleniowe

3.       

Warsztaty przygotowania biznesplanu

(1 dzień x 8 godz. dyd.)

 

Termin zostanie podany w późniejszym terminie

4.       

Metodyka, wyszukiwanie

i prezentowanie informacji naukowej

(1 dzień x 8 godz. dyd.)

Terminy do ustalenia

po zebraniu grupy 

8:30-15:00

5.       

Aktywni na rynku pracy

(3 dni x 8 godz. dyd.)

 3 spotkania:

Terminy do ustalenia

8:00-14:30

6.       

Zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim

(1 dzień x 8 godz. dyd.)

 

Grupa 1: 27.11.2020

Grupa 2: 07.12.2020

8:00-14:30

7.       

Język angielski praktycznie

(120 godzin lekcyjnych - 2 semestry)

Termin zostanie podany po zrekrutowaniu grupy,

planowane 2 grupy szkoleniowe

 

Terminarz i godziny dostosowane do możliwości trenera i studentów na spotkaniu organizacyjnym (spotkania 2-3 h dyd., po

 12-15 h dyd./m-c)

8.       

Obsługa programu AutoCad

(40 godzin lekcyjnych)

Termin zostanie podany w późniejszym terminie,

planowane 3 grupy szkoleniowe

9.       

Obsługa programu  MS Office

(30 godzin lekcyjnych)

Termin zostanie podany w późniejszym terminie,

planowane 2 grupy szkoleniowe

 
 

Kontakt:
Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
p. 115B, ul. Głęboka 31
tel.: 81 445 66 05

Doradca zawodowy Magdalena Bohuniuk, e-mail: magdalena.bohuniuk@up.lublin.pl
szkolenia@up.lublin.pl
https://biurokarier.up.lublin.pl/szkolenia

  

„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

03.07.2020

 Fundacja Heros zaprasza do udziału w projekcie pn. „Absolwent w drodze do kariery!”

 

W ramach projektu oferujemy:

- szkolenia zawodowe: Grafika komputerowa, Testowanie oprogramowania oraz Human resources i zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Projekt skierowany jest do osób spełniających następujące kryteria:

- posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (warunek konieczny),

- odbywanie ostatniego roku studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich,

- posiadanie statusu absolwenta szkoły wyższej (ukończenie studiów wyższych w przeciągu ostatnich 5 lat),

- na dzień przystąpienia do projektu pozostawanie bez zatrudnienia,
 

Dodatkowo oferujemy możliwość realizacji stażu w ramach projektu oraz otrzymania dodatku motywacyjnego do 400 zł.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić się do biura projektu:

ul. Z. Krasińskiego 2/12, 20 – 709 Lublin

telefon: 735 398 798

02.07.2020
 Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie " Gotowi do pracy" współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
31.01.2020

Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Absolwent w drodze do kariery!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Cel Projektu:

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia co najmniej 65 spośród 260 beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2023 r. realizowanym na terenie województwa: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego poprzez kompleksowe
i indywidualne wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i uzyskaniu doświadczenia zawodowego przez osoby niepełnosprawne posiadające wykształcenie wyższe.
 

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej tzn. ukończyły szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskały absolutorium) posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • na dzień przystąpienia do projektu pozostające bez zatrudnienia
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC,
 • niekorzystanie z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów. 

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • poradnictwa prawnego;
 • warsztaty rozwoju zawodowego;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkolenia zawodowe oraz kursy podnoszące kompetencje zawodowe;
 • staży zawodowych. 

Co oferujemy:

 • staże aktywizacyjne stypendium stażowe;
 • szkolenia i kursy podnoszące kompetencje;
 • dodatek motywacyjny do 400zł miesięcznie;
 • oferty pracy;
 • profesjonalne wsparcie doradcze. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 • Biuro w Lublinie:
 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
 • na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
 • lub osobistej wizyty przy ul. Z. Krasińskiego 2/22 w Lublinie
  (boczna ul. T. Zana).

17.10.2017
ilustracja Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ma przyjemność zaprosić osoby niepełnosprawne z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie " Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych".