logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Menu

ul. Głęboka 31, pok. 115, telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
Adres korespondencyjny: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaInstrukcja realizacji praktyk

« wstecz

 

 

  • Studenci poszczególnych wydziałów UP mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej w wymiarze i okresie przewidzianym dla danego kierunku studiów

 

  • Spotkania informacyjne z pracownikami Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji są organizowane na przełomie lutego i marca danego roku akademickiego

 

  • Zakład pracy, w którym studenci mają zamiar odbywać praktykę, powinien odpowiadać kierunkowi i specjalności ich studiów

 

  • Miejsca praktyk są oferowane przez Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji lub wyszukiwane samodzielnie przez studentów

 

  • Po znalezieniu odpowiedniego zakładu i uzyskaniu w nim zgody na odbywanie praktyki studenci zgłaszają się do Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji po „Porozumienie”

 

  • Po uzupełnieniu odpowiednich danych zawartych w „Porozumieniu”  w zakładzie pracy i zaakceptowaniu poprzez przybicie pieczątki firmowej i podpisaniu przez osobę reprezentująca zakład pracy, studenci dostarczają jego drugi egzemplarz lub kopię  (na kopii musi być oryginał pieczęci z podpisem przedstawiciela zakładu) do Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji (można wysłać pocztą), gdzie otrzymują „dziennik praktyk”, w którym znajduje się regulamin praktyk studenckich i ramowy program praktyki

 

  • Ze względu na konieczność ubezpieczenia studentów od NNW na okres odbywania praktyk należy dostarczyć podpisane „Porozumienie” w terminie określonym dla poszczególnych wydziałów lub kierunków studiów

 

  • Podczas odbywania praktyki „dziennik praktyk” należy mieć ze sobą w zakładzie, prowadzić w nim notatki na bieżąco (jedną stronę dziennie) i potwierdzać u osoby opiekującej się praktykantem lub np. u kierownika działu

 

  • W „dziennikach praktyk” studenci opisują zadania i czynności wykonywane podczas odbywania praktyki, obserwacje i wnioski (na co członkowie komisji egzaminacyjnej zwracają szczególna uwagę). Zamieszczane są tam również opisy procesów technologicznych wraz z ich parametrami, schematami i innymi danymi dotyczącymi ich realizacji.

 

  • Terminy egzaminów z praktyk znajdują się na tablicach ogłoszeń przy dziekanatach i Biurze Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji, odbywają się głównie w pierwszej dekadzie września (szczegółowe dane są podawane po uzgodnieniu z dziekanem, miejsce i godzinę uzgadnia starosta roku lub przedstawiciel danej specjalności (kierunku) studiów z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej). Na egzamin studenci przychodzą z wypełnionym i potwierdzonym w zakładzie pracy „dziennikiem praktyk”


Zobacz też: 

Regulamin studenckich praktyk programowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie