UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Druki do pobrania

DRUKI

« wstecz

 

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE WSZYSTKIE DRUKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO. DRUKI WYPEŁNIANE RĘCZNIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

 

 


 NOWY WZÓR WNIOSKU O DODATEK

 

Zarządzenie 151/2020 z dnia 29.12.2020 w sprawie zmieniające zarządzenie nr 130 Rektora z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie dodatku zadaniowego, dodatku projektowego i dodatku za działalność usługową, przyznawanych pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Zarządzenie 130/2020 z dnia 25.11.2020 w sprawie dodatku zadaniowego, dodatku projektowego i dodatku za działalność usługową, przyznawanych pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 


 MŁODZI NAUKOWCY i DOKTORANCI

 

Zarządzenie 45/2019 z dnia 03.09.2019 w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców

 

 


STAŻE NAUKOWE

 

 


 Subwencja MNiSW na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

 

 1. WNIOSEK                 

      Dziedziny nauki 

 

 1. OPINIA właściwej Komisji Wydziałowej 
 2. KOSZTORYS do zadania badawczego
 3. RAPORT SPUB
 4. RAPORT ZDARZENIE LOSOWE
 5. SPRAWOZDANIE końcowe z badań
 6. SPRAWOZDANIE merytoryczne i finansowe

 


   UMOWY

 

Wszystkie umowy zlecenia zawierane z osobami nie będącymi pracownikami UP w Lublinie muszą być zgłoszone do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Przekroczenie tego terminu powoduje poważne naruszenie przepisów o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym. W związku z powyższym należy zgłosić się do Kwestury (pok. 158) w terminie 5-ciu dni od zawarcia umowy  w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

 

Od dnia 01.01.2021 r. zgodnie z art. 36 ust.17 u.s.u.s UP w Lublinie ma obowiązek informowania Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawartych umowach o dzieło. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:
• zawartych z własnym pracownikiem,
• wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
• zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

W związku z powyższym wszyscy Kierownicy Jednostek organizacyjnych UP oraz inne osoby, które sporządzają umowy o dzieło dla osób spoza Uczelni zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszenia umowy o dzieło ZUS RUD.

 

 


   DELEGOWANIE NA KONFERENCJE KRAJOWE / WYJAZDY SZKOLENIOWE

  

  


   ORGANIZOWANIE KONFERENCJI PRZEZ JEDNOSTKI NAUKOWE

  

[ Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizowania konferencji, sympozjów i seminariów przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. ]

 

 1. WNIOSEK w sprawie organizacji konferencji 
 1. PLAN konferencji 
 1. KALKULACJA kosztów organizacji konferencji 
 1. SPRAWOZDANIE finansowe z konferencji 
 1. SPRAWOZDANIE merytoryczne z konferencji 

 

 

Wszelkie umowy w j. obcym składane do podpisu do Rektora muszą być każdorazowo przetłumaczone
i potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

 

 

  


   WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z KRAJOWYMI PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI

  

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY - WZÓR

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z ZACHOWANIEM POUFNOŚCI-WZÓR

 

  


  PRACE USŁUGOWE I EKSPERTYZY:

 

 1. ZEZWOLENIE na zawarcie umowy dotyczącej wykonania pracy  
 2. UMOWA do prac zleconych i ekspertyz 
 1. KALKULACJA wstępna (UWAGA!!! KWOTY PODAJE SIĘ Z GROSZAMI, DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU)
 1. UMOWA do prac zleconych i ekspertyz w języku angielskim 
 1. PROTOKÓŁ zdawczo-odbiorczy

  


 PRACE NAUKOWO-BADAWCZE, ROZWOJOWE I WDROŻENIOWE

 

 1. ZEZWOLENIE na  wykonanie badań w ramach Porozumienia
 2. ZEZWOLENIE na zawarcie umowy dot. wykonania pracy
 3. UMOWA do prac naukowo badawczych 
 4. UMOWA do prac naukowo-badawczych w języku angielskim
 5. ZAKRES i harmonogram 
 6. KALKULACJA wstępna  (UWAGA!!! KWOTY PODAJE SIE Z GROSZAMI, DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU)
 7. PROTOKÓŁ zdawczo-odbiorczy

 


WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ

   1. UMOWA O WSPÓŁPRACY w jęz. polskim

   2. UMOWA O WSPÓŁPRACY w jęz. angielskim

  


 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

  

 1. UMOWA do prac naukowo badawczych 
 1. KALKULACJA MRiRW  
 1. METODYKA  
 1. HARMONOGRAM 
 1. PROTOKÓŁ zdawczo-odbiorczy


   NARODOWE CENTRUM NAUKI

 

1. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego.

2. Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN - konkurs MINIATURA 3

3. Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN - pozostałe konkursy.

 

ANKIETA KWALIFIKOWALNOŚCI VAT